WYKAZ  SOŁTYSÓW GMINY KOŚCIELEC

2019 - 2024

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Teresa Dużyńska

Białków Górny

2.

Leszek Góralczyk

Białków Kościelny

3.

Marek Mazur

Daniszew

4.

Stanisław Łopata

Dąbrowice Częściowe

5.

Hanna Zawisna

Dąbrowice Stare

6.

Stanisław Klukaczyński

Dobrów

7.

Jacek Ziętek

Gąsiorów

8.

Barbara Zadawaj

Gozdów

9.

Ryszard Stefański

Leszcze

10.

Janusz Świątek

Łęka

11.

Maciej Spławski

Mariampol

12.

Tadeusz Krygier

Police Średnie

13.

Iwona Frank

Police Mostowe

14.

Ewa Fabiańska

Ruszków Pierwszy

15.

Krystyna Dzikowska

Ruszków Drugi

16.

Dominik Kostrzewa

Straszków

17.

Ewa Sobczak

Kościelec

18.

Zenon Stachowiak

Trzęśniew

19.

Kazimierz Łakomczyk

Trzęśniew Mały

20.

Magdalena Jasińska

Tury

21.

Agnieszka Cicha

Waki

 

V Sesja Rady Gminy Kościelec

IV Sesja Rady Gminy Kościelec

III Sesja Rady Gminy Kościelec

II Sesja Rady Gminy Kościelec

I Sesja Rady Gminy Kościelec

SZACH MAT – ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 19 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Szach mat-rozwój edukacji w gminie Kościelec” nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 w ramach działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, oś priorytetowa 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

 

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi projektu 496.500,00 PLN, w tym:

 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 468.540,00 PLN;

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez umożliwienie uczestnictwa w kursach dokształcających. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat. Skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas 1 - 3 gimnazjum.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy edukacyjne na terenie gminy Kościelec. Obejmuje 4 Szkoły Podstawowe: SP w Trzęśniewie, SP w Dobrowie, SP w Ruszkowie, SP Kościelec.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zdania:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające dla 190 dzieci

2. Szkolenia dla nauczycieli

3. Zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal

4. zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne

5. lekcje wyjazdowe.

Sale do zajęć warsztatowych zostaną wyremontowane w ramach projektu z poddziałania 9.3.3 do sierpnia 2018 r. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające są zaplanowane tak, aby każda grupa wiekowa mogła najlepiej rozwijać swoje umiejętności i wyrównywać braki a ilość godzin dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci w danej grupie wiekowej.

 

CEL PROJEKTU

Celem jest podwyższenie poziomu wiedzy i kompetencji 190 uczniów a także podniesienie

kwalifikacji 18 nauczycieli.

Projekt będzie miał wpływ: poprawa kompetencji uczniów z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, j. angielskiego, rozwój umiejętności miękkich i logicznego myślenia, w tym dzieci z niepełnosprawnością, rozwój kadry dydaktycznej i poprawa warunków nauczania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kościelec informuje, że z dniem 01 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061) tzw. 300 dla ucznia.

Program „Dobry Start” w Gminie Kościelec realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec pok. 21 (budynek Urzędu Gminy I piętro).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jest to kwota 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych
w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 złotych nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry Start”, druk wniosku, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl, a także na stronie internetowej Gminy Kościelec http://www.koscielec.ug.gov.pl i BIP Gminy Kościelec http://koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w pokoju nr 21 (budynek Urzędu Gminy) codziennie w godzinach pracy tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 63 26 10 302, 63 26 10 343.

 

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACÓWEK EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacje i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 265.164,86 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 225.390,13 PLN.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt swym zakresem obejmować będzie prace modernizacyjne sal w placówkach oświatowych, m.in.: sal gimnastycznych, pracowni przyrodniczych i językowych, pracowni chemicznej oraz pracowni matematycznej. Projekt uzupełni też wyposażenie sal.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Kościelec. Wsparciem zostaną objęte 4 obiekty edukacji ogólnej. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie edukacji ogólnej będzie dostosowany do przyjęcia 300 osób. Inwestycja obejmuje:

  1. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i sali informatycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.

  2. Modernizację sali gimnastycznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Dobrowie.

  3. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i pracowni matematycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej, a także roboty elewacyjne sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie.

  4. Modernizację pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni chemicznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem modernizowanych sal w Szkole Podstawowej w Kościelcu. 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest realizacja działań przyczyniających się do ograniczenia barier dostępu do edukacji ogólnokształcącej. W placówce objętej projektem zdiagnozowano m.in. niezadowalający stan obecnej infrastruktury, ubogie wyposażenie sal w sprzęt do nauki odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny warunków pracy i nauki.

Efektem rzeczowym planowanego projektu będzie wsparcie czterech obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji - sierpień 2018.

 

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.