III Sesja Rady Gminy Kościelec

II Sesja Rady Gminy Kościelec

I Sesja Rady Gminy Kościelec

Wójt Gminy Kościelec informuje, że z dniem 01 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061) tzw. 300 dla ucznia.

Program „Dobry Start” w Gminie Kościelec realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec pok. 21 (budynek Urzędu Gminy I piętro).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jest to kwota 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych
w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 złotych nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry Start”, druk wniosku, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl, a także na stronie internetowej Gminy Kościelec http://www.koscielec.ug.gov.pl i BIP Gminy Kościelec http://koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w pokoju nr 21 (budynek Urzędu Gminy) codziennie w godzinach pracy tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 63 26 10 302, 63 26 10 343.

 

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACÓWEK EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacje i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 265.164,86 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 225.390,13 PLN.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt swym zakresem obejmować będzie prace modernizacyjne sal w placówkach oświatowych, m.in.: sal gimnastycznych, pracowni przyrodniczych i językowych, pracowni chemicznej oraz pracowni matematycznej. Projekt uzupełni też wyposażenie sal.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Kościelec. Wsparciem zostaną objęte 4 obiekty edukacji ogólnej. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie edukacji ogólnej będzie dostosowany do przyjęcia 300 osób. Inwestycja obejmuje:

  1. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i sali informatycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.

  2. Modernizację sali gimnastycznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Dobrowie.

  3. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i pracowni matematycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej, a także roboty elewacyjne sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie.

  4. Modernizację pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni chemicznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem modernizowanych sal w Szkole Podstawowej w Kościelcu. 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest realizacja działań przyczyniających się do ograniczenia barier dostępu do edukacji ogólnokształcącej. W placówce objętej projektem zdiagnozowano m.in. niezadowalający stan obecnej infrastruktury, ubogie wyposażenie sal w sprzęt do nauki odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny warunków pracy i nauki.

Efektem rzeczowym planowanego projektu będzie wsparcie czterech obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji - sierpień 2018.

 

 

SZACH MAT – ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 19 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Szach mat-rozwój edukacji w gminie Kościelec” nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 w ramach działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, oś priorytetowa 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

 

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi projektu 496.500,00 PLN, w tym:

 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 468.540,00 PLN;

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez umożliwienie uczestnictwa w kursach dokształcających. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat. Skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas 1 - 3 gimnazjum.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy edukacyjne na terenie gminy Kościelec. Obejmuje 4 Szkoły Podstawowe: SP w Trzęśniewie, SP w Dobrowie, SP w Ruszkowie, SP Kościelec.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zdania:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające dla 190 dzieci

2. Szkolenia dla nauczycieli

3. Zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal

4. zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne

5. lekcje wyjazdowe.

Sale do zajęć warsztatowych zostaną wyremontowane w ramach projektu z poddziałania 9.3.3 do sierpnia 2018 r. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające są zaplanowane tak, aby każda grupa wiekowa mogła najlepiej rozwijać swoje umiejętności i wyrównywać braki a ilość godzin dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci w danej grupie wiekowej.

 

CEL PROJEKTU

Celem jest podwyższenie poziomu wiedzy i kompetencji 190 uczniów a także podniesienie

kwalifikacji 18 nauczycieli.

Projekt będzie miał wpływ: poprawa kompetencji uczniów z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, j. angielskiego, rozwój umiejętności miękkich i logicznego myślenia, w tym dzieci z niepełnosprawnością, rozwój kadry dydaktycznej i poprawa warunków nauczania.

 

 

 

 

 

KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE

nr RPWP.08.01.01-30-0072/17-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 11 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Kubuś Puchatek i przyjaciele” nr RPWP.08.01.01-30-0072/17-00 w ramach działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, oś priorytetowa 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 254.892,38 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 216.658,52 PLN.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych i usprawniających dla dzieci objętych wsparciem oraz bieżące utrzymanie przedszkola.

Nabór do przedszkola rozpocznie się w sierpniu 2018 roku tak aby we wrześniu mogła nowa grupa rozpocząć zajęcia. Zajęcia odbywać się będą w rozbudowanym budynku szkoły podstawowej w Kościelcu w ramach projektu z poddziałania 9.3.1. Zajęcia są zaplanowane tak aby 3-4 latki mogły najlepiej rozwijać swoje umiejętności i wyrównywać braki, a ilość godzin dostosowana będzie do możliwości percepcyjnych dzieci w tym wieku. Zajęcia będą prowadzone przez dydaktyków odpowiednio przygotowanych do prowadzenia zaplanowanych zajęć. W ramach projektu dydaktycy będą również dokształcać się i brać udział w szkoleniach tak, aby w przyszłości zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w kolejnych latach pracy w przedszkolu.

 

CEL PROJEKTU

Cel projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, wyrównanie deficytów u dzieci poprzez nadprogramowe formy edukacji oraz podniesienia wiedzy i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach.

 

Projekt planowany jest do realizacji: sierpień 2018 – czerwiec 2019.

 

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.