Gmina Kościelec

Informacja Wójta Gminy Kościelec o możliwości uzyskania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościelec

Ocena 0/5

Wójt Gminy Kościelec informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościelec.

Dotacje są udzielane z budżetu gminy Kościelec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dofinansowanie może zostać udzielone osobom wytwarzającym ścieki posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, dla której będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak również posiadaczom nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.

Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50 % kosztów zakupu  i montażu przydomowej oczyszczalni  ścieków, udokumentowanych  na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

 1. 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla budynków jednorodzinnych,
 2. 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla budynków wielorodzinnych, dwóch lub więcej budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na jednej działce - w przypadku budowy wspólnej oczyszczalni oraz oczyszczalni obsługującej kilka budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na różnych działkach.

Uzyskanie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uzależnione jest m.in. od spełnienie jednego z poniższych warunków:

 1. brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
 3. ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji  sanitarnej,
 2. koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,
 3. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
 4. same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń,
 5. same koszty sporządzonej dokumentacji,
 6. koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni  ścieków,
 7. dotacja nie jest udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania),
 8. dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy. 

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach Prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.  Realizacja inwestycji powinna nastąpić nie później niż do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

 

WÓJT GMINY

/-/ DARIUSZ OSTROWSKI

Pliki do pobrania:

Informacja Wójta Gminy Kościelec
Format: pdf, 476.15 kB
Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gmin
Format: docx, 14.42 kB
Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gmin
Format: pdf, 114.49 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności