Gmina Kościelec

OGŁOSZENIE LX Sesja Rady Gminy Kościelec

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE
LX SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się w dniu

9 listopada 2023 r. (czwartek)  o godz. 9.00
w Gminnym Domu Kultury w Kościelcu, ul. Kościelna 3A Kościelec
(sala widowiskowa – parter)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad LX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad LVIII i LIX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Wręczenie wyróżnienia.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec.
 16. Wniosek Wójta Gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1m3 drewna w wysokości ustalonej przez Prezesa GUS do naliczania podatku leśnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2024.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2023-2028.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie.
 25. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 26. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności