Gmina Kościelec

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

XXXVI SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00  

na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2021-2024.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2022-2025.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
   2. przedstawienie opinii stałej komisji do spraw Budżetu i Finansów;
   3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
   4. przedstawienie przez Wójta Gminy ewentualnych autopoprawek i poprawek radnych zaakceptowanych przez Wójta;
   5. głosowanie nad poprawkami oraz nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta;
   6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Wójta.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kościelec na lata 2021-2030.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kościelec.
  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Kościelec oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
  15. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

 

/-/ Zofia Kokocińska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności