Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
12°C

Wybory uzupełniające ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024-2027

Ocena 0/5

Informuję, że zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.), Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się do Rady Gminy Kościelec z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024-2027  w liczbie ogółem – 1 osoby.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA:

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławnika określa:

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 r., Nr 121 poz. 693 ze zm.).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławnika są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

oraz

 1. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławnika do dnia 14 czerwca 2024r. (decyduje data wpływu)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Kościelec po 14 czerwca zostaną pozostawione bez dalszego biegu, co rada  stwierdzi w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa);
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika);
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wzorami dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kościelec www.koscielec.ug.gov.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościelec https://koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3 Kościelec (Biuro Rady - pokój nr 7).

Karta zgłoszenia kandydata dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 14 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Kościelec - Biuro Rady (pokój nr 7) - ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec  (decyduje data wpływu do tut. urzędu)

Zgłoszenia można wysłać także na adres (decyduje data wpływu do tut. Urzędu):

Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3
62-604 Kościelec

 z dopiskiem „ Ławnicy – wybory uzupełniające)

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Gminy po 14 czerwca 2024r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

Rada Gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Biurze Rady Gminy Kościelec pok. Nr 7 oraz pod numerem  telefonu (063) 27 – 16-222 (wew. 123).

Pliki do pobrania:

Informacja nt. wyborów uzup. ławnika
Format: pdf, 166.66 kB
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Format: pdf, 32.9 kB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Format: doc, 35 kB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Format: pdf, 122.75 kB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Format: docx, 42.89 kB
Wzór zaświadczenia lekarskiego
Format: doc, 38 kB
Wykaz załączników
Format: doc, 29.5 kB
Wzór oświadczenia dodatkowego
Format: doc, 29.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.